Predstavitev društva

Kratka zgodovina društva

Dom društva - Gostina Osvald Društvo upokojencev Žirovnica ima dolgoletno tradicijo in uspešno deluje že celo vrsto let. V letu 2022 smo praznovali 70 letnico samostojne društvene dejavnosti, vendar pa so kronisti zapisali, da so bili upokojenci pod Stolom dejavni tudi pred tem. V novejšem času se v društvu povezujejo upokojenke in upokojenci iz vseh krajev oz. vasi sedanje občine Žirovnica in sicer : Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Smokuč, Vrba in Rodine.

Članstvo

Društvo ima v tem času 813 organiziranih članov. Ocenjujemo, da je približno ena tretjina članstva kar precej aktivna, medtem ko ostali člani sodelujejo bolj po redko, zato jih bo k sodelovanju še potrebno pritegniti. V imenu 262 najstarejših članov našega društva, ki presegajo starost 80 let in več, se lahko pohvalimo, da so mnogi med njimi še zelo aktivni in prizadevni, zato jim v društvu posvečamo še posebno pozornost.
Pravila društva

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. L. RS št. 60/95) je dne 21. 05. 1997 izredni občni zbor društva sprejel PRAVILA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŽIROVNICA in redni zbor članov 26. 03. 2011 dopolnitev PRAVIL. Pravila društva smo postopoma nadgradili in registrirali tudi za humanitarno dejavnost tako, da Društvo upokojencev Žirovnica ( skrajšano DUŽ), deluje prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko in skladno z interesi članstva. Društva s svojin delovanjem vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju na različnih področjih tako v kulturi kot tudi na področju športa in rekreacije, vse v duhu humanosti in vzajemnosti, srčne kulture in medsebojnega spoštovanja.Poleg tega društvo izvaja še gospodarske aktivnosti povezane s svojim premoženjem in skrbi za finančna sredstva, ki jih potrebuje za delovanje.

Finančna sredstva društvo pridobiva :

 • s članarino in z vplačili v vzajemni sklad samopomoči
 • iz naslova lastne gospodarske dejavnosti
 • iz naslova pokroviteljstva in donacij
 • drugo

Iz vzajemnega sklada samopomoči, ki se vodi ločeno od drugih sredstev, se svojcem umrlih članov, ki so vlagali v ta sklad, izplača posmrtnina.

Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva opravlja nadzorni odbor v skladu z veljavno zakonodajo in Pravili društva.

Organiziranost in organi društva

Društvo je organizirano skladno s Pravilnikom društva.

Organi društva so:

 • zbor članov kot najvišji organ društva
 • upravni odbor kot najvišji organ društva med dvema občnima zboroma
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče

Mandatna doba organov je štiri leta. Število mandatov ni omejeno !

Zbor članov je 26. marca 2011 podelil naziv "častni predsednik društva"dolgoletnemu predsedniku g. Edvardu Kavčiču tel. 041 867 528

Sestava organov in njeni člani.

Na zadnjem volilnem občnem zboru so bili v organe društva izvoljeni naslednji člani društva :

V Upravni odbor za :
predsednika        Zdravko Malnar  tel. 041 726 200
podpredsednika      Janez Ferjan   tel. 041 677 815
tajnico          Tatjana Dolar   tel. 040 624 958
blagajnika        Zdenka Prešern  tel. 070 136 630
kulturo in izobraževanje Ferdo Kikelj   tel. 031 263 662
vodjo rekreacije     Boris Madon    tel. 040 241 737
gospodarja        Anton Kržič    tel. 070 143 188  
izletništvo        Nataša Mali    tel. 041 765 426
socialni program     Pernuš Nežka   tel. 040 996 211


V Nadzorni odbor za:
predsednik        Danica Bernik
člana           Tatjana Zuljan
člana           Matevž Čemažar
V Častno razsodišče za:
predsednika        Ivanka Košelnik
člana           Ivanka Justin
člana           Bogdan Finžgar

Za prapor skrbi in ga nosi praporščak Branko Pavlin-tel. 04 5802 735, žalno zastavo pa Ludvik Košelnik.

Delo organov Društva upokojencev Žirovnica je javno in je opredeljeno v aktu :
Pravila društva upokojencev Žirovnica.

Zaupniki društva

S člani društva in drugimi občani naše občine, že nekaj let uspešno in upamo tudi v obojestransko zadovoljstvo, delujejo naši ZAUPNIKI. To so najbolj dragoceni sodelavci društva, ki skrbijo za neposreden prenos obveščanja v obe smeri. Na ta način se želimo čim bolj približati potrebam naših članov in jih spodbuditi k sodelovanju.

Naši zaupniki na terenu so :
Zaupnik             Naslov     telefon
—————————————————————————————————————————————————————————
Breg 1   : Fanika Valentinčič Breg 56    031 211 176
      : Anica Kržič    Breg 157    040 492 259
Breg 2   : Vojka Legat    Breg 94    040 352 099
Moste 1   : Marija Slamnik   Moste 16    030 332 996
Moste 2   : Olga Verbič    Moste 6    031 435 568
Žirovnica 1 : Magda Žemlja    Žirovnica 18a 040 604 716
Žirovnica 2 : Neža Pernuš    Žirovnica 14a 040 996 211
Selo    : Zinka Bešter    Selo      051 632 225

Zabreznico : Ivanka Sodja    Zabreznica 58 051 711 951 
       Tatjana Dolar           040 624 958
Breznico 1 : Branka Čadež    Breznica    031 403 797
Breznica 2 : Ivanka Kočina   Breznica 45  041 852 638
Doslovče  : Majda Gričar    Doslovče 19/a 040 349 272
Smokuč 1  : Marija Košir    Smokuč 109   031 890 283

Smokuč 2  : Zdenka Prešeren  Smokuč 12   070 136 630
Rodine   : Tatjana Zuljan   Rodine 25   041 842 614
Vrbo    : Helena Škantar   Vrba 17/d   031 241 471
—————————————————————————————————————————————————————————

Prav gotovo jih poznate!

Če vas karkoli zanima v zvezi z društvom ali imate predlog, pokličite svojega zaupnika in se pogovorite. Veseli bomo vaše pobude ali vključitve v katerokoli aktivnost društva.

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 19738