RSS novice in obvestila DU Žirovnica

Zapisnik občnega zbora

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV dne 27.2.2009 
 
 

Na osnovi sklepa UO je bil dne 27.2.2009 ob 18. uri v dvorani na Breznici sklican ZBOR članov društva. 
 

V pozdravnem nagovoru je predsednik društva pozdravil vse navzoče, še posebno pa  podžupana g. Izidorja Jekovca. 
 

V polurnem programu se je nato predstavil tamburaški zbor »Kašar«, ki deluje v okviru KD dr. France Prešeren iz Žirovnice in je tako poskrbel za prijeten uvod v naš letni zbor članov. 
 

Sledila je podelitev društvenih priznanj organizatorjem društvene dejavnosti, ki so s svojim dolgoletnim in prizadevnim delom prispevali k uspešnemu delu društva.  
 

Priznanja so dobili:

Marija Slamnik-veliko zahvalno listino »ZAHVALO«

Jerca Tičar, Vojka Legat in Edvard Kavčič pa so prejeli Zlato plaketo društva.
 
 

V nadaljevanju je predsednik društva predstavil in predlagal dnevni red zbora. Opozoril je na poročila 2008 in program dela za leto 2009, ki so ga v obliki zloženke še pred zborom dobili vsi člani društva.  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in komisij

2. Poročilo predsednika društva in vodij sekcij o delu v letu 2008

3. Finančno poročilo in zaključni račun društva za leto 2008

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Poročilo komisije za navzočnost

6. Načrti za leto 2009

 • program društva
 • finančni načrt za leto 2009
 • predstavitev Pravilnikov
  • o finančnem in materialnem poslovanju ter
  • o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva

7. Sklepi in razprava na poročila zbora članov

8. Volitve v organe društva

9. Poročilo volilne komisije

10. Razno

 
 
 

7. točka  SKLEPI zbora članov 27.2.2009

 • Na predlog predsednika društva je zbor članov  izvolil delavno predsedstvo v sestavi:  Anton Justin predsednik, Ivanka Justin in Branka Čadež članici delovnega predsedstva
 • Na predlog delovnega predsednika je zbor izvolil še:
 • Vojko Legat za vodenje zapisnika ter
 • Ivanko Sodja ter Ivanko Košelnik kot overovatelja zapisnika zbora članov
 • komisijo za prisotnost v sestavi: predsednik Tone Justin in člana Mara Strnad ter Slavko Kolman

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovi poročil in javne razprave na zboru članov društva je na predlog delovnega predsednika zbor članov: 
 

 1. sprejel poročilo komisije za navzočnost na zboru članov. Na zboru članov  je po pol urnem čakanju prisotnih 120 članov društva oz 15,62, kar je več kot 10 %, zato zbor,  sklano s pravili društva lahko veljavno sklepa.
 
 1. sprejel poročilo predsednika o delu društva ter o delu sekcij za leto 2008 ter o programu za leto 2009 s pojasnili v zvezi s poročili.

        Poročilo predsednika je  priloga št. 1 k sklepom občnega zbora. 
 

 1. sprejel poročilo računovodkinje o finančnem poslovanju društva 2008 in finančni plan za leto 2009. Poročilo je priloga št. 2 k sklepom zbora.
 
 1. je obravnaval Letno poročilo in bilanco stanja za leto 2008, ki jih je na 44. seji, dne 24. februarja 2009 pregledal in sprejel UO društva. Zbor članov je v tej zvezi sprejel:
  1. Bilanco izkaza poslovnega uspeha s pojasnili
  2. Poslovno poročilo  društva za leto 2008 in
  3. Izjavo o uporabi podatkov in bilance
 
 1. sprejel poročilo nadzornega odbora o finančnem in materialnem  poslovanju društva, ki ga  je podal predsednik NO g. Franc Vičar.

       Poročilo je priloga št. 3 k sklepom zbora. 
 

 1. sprejel Program dejavnosti društva za leto 2009, ki je zapisan v gradivu  za zbor članov (zloženka) in je priloga 4 k sklepom zbora.
 
 1. sprejel Finančni načrt za leto 2009, ki ga glede na potrebe in možnosti UO  lahko delno tudi prilagaja. Finančni načrt je priloga št. 5 k sklepom zbora
 
 1. na predlog volilne komisije je zbor članov sprejel razrešnico za člane odborov, ki jim poteče mandat v
 • UO : Edvard Kavčič-predsednik, Jana Lavrenčič-podpredsednica, Vojka Legat-tajnica, Marija Slamnik-blagajničarka, Marija Novšak-računovodja, Anton Justin-gospodar, Jerca Tičar-sociala in Nataša Mali-izleti!
 • NO : France Vičar-predsednik, Breda-Magda Justin-član in Miro Sprinčnik-član
 • ČR : Bernarda Federle-predsednika, Ivanka Justin-član in Peter Sitar-član
 •  
 • Na predlog volilne komisije je zbor članov v organe upravljanja izvolil:
 

V upravni odbor društva:

 1. za predsednika Edvarda Kavčiča
 2. za podpredsednico Jano Lavrenčič
 3. za tajnico Vojko Legat
 4. za blagajničarko Prešeren Zdenko
 5. za računovodkinjo Pretnar Stanko
 6. za gospodarja Antona Justina
 7. za vodjo socialnega programa Jerco Tičar
 8. za vodjo izletov Natašo Mali
 

Deveti član UO ostaja Franci Zalokar, ki mu mandat poteče 1.3.2010 
 

Opomba 1 :Na konstituantni seji UO je Pretnar Stanka odstopila, zato je UO za vodenje računovodstva društva imenoval Bojano Radanič kot pridruženo članico UO. 
 

V nadzorni odbor društva:

Franceta Vičarja,

Bredo-Magdo Justin in

Mira Sprinčnika   Predsednika izberejo na prvi seji NO. 
 

Za častno razsodišče društva:

Dimitrov Pavelna,

Ivanko Justin in

Petra Sitarja.   Predsednika izberejo na prvi seji NO. 
 

 1. je obravnaval in sprejel uskladitev PRAVIL DRUŠTVA z Zakonom o društvih !
 2. Obravnaval in potrdil je še:
   • Pravilnik o finančno materialnem poslovanju društva in
   • Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dopolnitev

ki jih je na svoji 44. seji dne 25.2.2009 sprejel UO.  
 
 
 
 
 
 

Zapisnikarica: Vojka Legat

Overovatelja:

Ivanka Sodja

Ivanka Košelnik                             Delovni pred. zbora članov:Anton Justin

uredil : Ferjan Janez
Datum objave : Torek, 7 April 2009 09:53

◄ nazaj arhiv vseh novic ►

na vrh strani

gostovanje spletnih strani
gCMS v2.01 - ©2007-2024 G-Server d.o.o., Vse pravice pridržane - obiskov strani : 38921640